Afzender: Télésphore Buyssens, Calais Geadresseerde: Gijsens Vriend Gijsens, Uw brief van den 16e dezer heeft me veel genoegen gedaan. Wat u zegt over den H. Slembrouck is eene hem verdiende hulde, en het verblijdt me dat u zijne vaderlandsche bemoeiingen zoo hoog schat. Ik wensch u alle heil voor de toekomst en verzoek u tevens(…)