2e bureel 700 # 1195 […] De toegang tot de kinemavertooningen is, door besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 Januari 1914, alleen ontzegd aan kinderen onder de vijf jaar. De te vertoonen films moeten voorafgaandelijk aan de censuur onderworpen worden. De toegang tot de danszalen is noch door de wet, noch(…)