1299 Requistorium Ten jare negentien honderd en zeventien, den tienden November ten 7 ½ ure ’s morgens. Wij Hermans, Julius, adjunkt Comm. Van politie, gehecht aan de 2e wijk, behoorlijk afgevaardigd, aanzoeken den Heer Dockter Fabry, Leon, wonende t/S Ankerrui n° 50 zich te begeven naar het commissariaat der 2e wijk ten einde er den(…)