Gemeentebestuur van Antwerpen, 2e Bureel Nr.68 Stad. Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen. Zitting van dinsdag 4 September 1917. Beraadslaging – Proces-Verbaal Bouwtoelatingen. Het College neemt kennis van een schrijven van den heer Präsident der Zivilverwaltung, houdende verzoek voortaan toelatingen tot bouwen slechts in hoogstdringende gevallen, zooals bouwvalligheid van een huis, te verleenen en van(…)