2e bureel 700#895 voorwerp: Musea, bevel tot het uitleenen van voorwerpen Stad Antwerpen College van Burgemeester en Schepenen zitting van vrijdag 6 september 1918 Beraadslaging – proces-verbaal Het College is van gevoelen dat in de huidige omstandigheden het niet wenschelijk is voorwerpen uit de verzamelingen der stedelijke Museum in bruikleen af te staan voor reizende(…)